1ΔΑ/2023 – 500 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

In Τελευταία νέα by ΙΚΕΠ Πάτρας

Ανακοινώθηκε από τον ΑΣΕΠ η προκήρυξη 1ΔΑ/2023, η οποία αφορά την πλήρωση πεντακοσίων (500) οργανικών θέσεων του κλάδου Δικαστικής Αστυνομίας του αστυνομικού τομέα της «Υπηρεσίας Δικαστικής Αστυνομίας».

Το προσωπικό που ζητείται είναι Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).

Θέσεις και ειδικότητες

Α’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), τριάντα (30) θέσεις.
 • ΠΕ Δικαστικής Αστυνομίας
Β’ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), εβδομήντα (70) θέσεις.
 • ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας
Γ’ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), τετρακόσιες (400) θέσεις.
 • ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας

Απαραίτητα προσόντα

 • Καλή / Πολύ Καλή γνώση ξένης γλώσσας
 • Γνώση πληροφορικής ή χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Άδεια οδήγησης Β’ Κατηγορίας ή δίκυκλης μηχανής, πενήντα (50) τουλάχιστον κυβικών εκατοστών

Δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω διαδικασία έχουν όσοι:

 • Είναι Έλληνες πολίτες
 • Έχουν γεννηθεί από την 1-1-1988 έως και 31-12-2004
 • Να έχουν ανάστημα, το οποίο είναι τουλάχιστον ένα μέτρο και εβδομήντα εκατοστά (1,70 μ.) για τους άνδρες και τουλάχιστον ένα μέτρο και εξήντα εκατοστά (1,60 μ.) για τις γυναίκες, χωρίς υποδήματα
 • Δεν επιτρέπεται να φέρουν στο σώμα δερματοστιξία, η οποία είναι εξωτερικά εμφανής με την ενδυμασία
 • Να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν
 • Να μην έχουν κώλυμα διορισμού
 • Οι άνδρες κατά το χρόνο διορισμού πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει την Τρίτη 10 Οκτωβρίου στις 08:00 και λήγει την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2023 στις 14:00.

Κλείστε σήμερα ένα ραντεβού στο Ιδιωτικό ΚΕΠ Πάτρας για να ενημερωθείτε και να κάνετε την αίτησή σας εύκολα και υπεύθυνα!

Για περισσότερες πληροφορίες:
Οδός Μπουμπουλίνας 34-36, Πάτρα 26222
+30 69 70 118 706
+30 2611 810 427
info@ikeppatras.gr