Επιχειρηματικότητα 360

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4887/2022

In Τελευταία νέα by ΙΚΕΠ Πάτρας

Ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς ενίσχυσης «Επιχειρηματικότητα 360°» του νέου Αναπτυξιακού Νόμου με διάρκεια από την Δευτέρα 8 Ιανουαρίου έως και την Δευτέρα 10 Απριλίου 2023.

Στο εν λόγω Καθεστώς μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις για επενδυτικά σχέδια που αφορούν στην αφαλάτωση θαλασσινού νερού σε νησιωτικές περιοχές, την ανακύκλωση, τη δημιουργία κινηματογραφικών στούντιο, Παραγωγή ταινιών, ΤΠΕ (Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας), τη δημιουργία γηπέδων και κολυμβητηρίων, τη δημιουργία κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης και οίκων ευγηρίας, ορυχεία, λατομεία, κλάδος παροχής νερού – επεξεργασίας λυμάτων, διαχείρισης αποβλήτων και δραστηριοτήτων εξυγίανσης, εκδόσεις, βιομηχανικές και επιχειρηματικές περιοχές, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις ανά περιφέρεια.

Ελάχιστο ύψος επένδυσης με βάση το μέγεθος επιχείρησης

  • Για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των 1.000.000 ευρώ.
  • Για μεσαίες επιχειρήσεις, στο ποσό των 500.000 ευρώ.
  • Για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 250.000 ευρώ.
  • Για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000 ευρώ.
  • Για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, ΑΣ, τις Ομάδες Παραγωγών, τις Οργανώσεις Παραγωγών και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, στο ποσό των 50.000 ευρώ.

Τα επενδυτικά σχέδια πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και να πληρούν μία από τις προϋποθέσεις:

  • Δημιουργία νέας μονάδας.
  • Επέκταση της δυναμικότητας της υφιστάμενης μονάδας.
  • Διαφοροποίηση της παραγωγής της μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί ποτέ από αυτήν με τον όρο ότι οι ενισχυόμενες δαπάνες υπερβαίνουν τουλάχιστον κατά ποσοστό 200% τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου, όπως έχει καταγραφεί στο φορολογικό έτος πριν από την αίτηση υπαγωγής του σχεδίου.
  • Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.

Τα επενδυτικά σχέδια του καθεστώτος «Επιχειρηματικότητα 360°» ενισχύονται με τα κίνητρα της φορολογικής απαλλαγής, της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Η ενίσχυση περιλαμβάνει τα προαναφερθέντα κίνητρα πλην της επιχορήγησης για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Οδός Μπουμπουλίνας 34-36, Πάτρα 26222
+30 69 70 118 706
+30 2611 810 427
info@ikeppatras.gr