ΑΣΕΠ 7Κ/2022 – 3.720 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

In Τελευταία νέα by ΙΚΕΠ Πάτρας

Την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριών χιλιάδων επτακοσίων είκοσι (3.720) θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.), ανακοίνωσε το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).

Το προσωπικό που ζητείται στην προκήρυξη 7Κ/2022 είναι Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).

Θέσεις και ειδικότητες

Α’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) – Θέσεις τετρακόσιες ενενήντα τρεις (493).
  • ΠΕ Νοσηλευτικής.
Β’ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) – Θέσεις δύο χιλιάδες διακόσιες πενήντα τρεις (2.253).
  • ΤΕ Νοσηλευτικής.
Γ’ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) – Θέσεις εννιακόσιες εβδομήντα τέσσερις (974).
  • ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής.
  • ΔΕ Νοσηλευτικής.

Απαραίτητα πρόσθετα προσόντα για την συμμετοχή

ΠΕ / ΤΕ εκπαίδευση
  • Γνώση Χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
  • Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή.
  • Ταυτότητα μέλους Ε.Ν.Ε. σε ισχύ.
ΔΕ εκπαίδευση
  • Άδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθού Νοσηλευτή/τριας.

Δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω διαδικασία έχουν όσοι έχουν γεννηθεί έως και το έτος 2001.

Εξαίρεση

Έως και το έτος 2006 (16 ετών) οι υποψήφιοι του κλάδου ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής και ΔΕ Νοσηλευτικής που είναι απόφοιτοι νοσηλευτικής σχολής.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022 στις 08:00 και λήγει την Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022 στις 14:00.

Κλείστε σήμερα ένα ραντεβού στο Ιδιωτικό ΚΕΠ Πάτρας για να ενημερωθείτε και να αναλάβουμε την αίτησή σας, εύκολα και υπεύθυνα!

Για περισσότερες πληροφορίες:
Οδός Μπουμπουλίνας 34-36, Πάτρα 26222
+30 69 70 118 706
+30 2611 810 427
info@ikeppatras.gr