ΑΣΕΠ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 3Κ/2020

In Τελευταία νέα by ΙΚΕΠ Πάτρας

Ανακοινώθηκαν από το ΑΣΕΠ εκατόν ογδόντα επτά (187) θέσεις τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε οργανικές μονάδες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) – Ν.Π.Ι.Δ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).

Οι κατηγορίες:


Α ́ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), εκατόν σαράντα τέσσερις (144) θέσεις.

Β ́ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), είκοσι τέσσερις (24) θέσεις.

Γ ́ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), δεκαεννέα (19) θέσεις.

Οι αιτήσεις:


Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων έχει ξεκινήσει από την Τετάρτη 1η Ιουλίου 2020 και θα ισχύει έως και την Παρασκευή 17η Ιουλίου 2020 στις 14:00.


Μπορείτε να μας καλέσετε ώστε να σας ενημερώσουμε όσο αφορά τους κλάδους και τις ειδικότητες που υπάγονται στις παραπάνω κατηγορίες, καθώς και να αναλάβουμε ολοκληρωτικά εμείς την αίτησή σας ηλεκτρονικά.

Για Περισσότερες πληροφορίες:
Οδός Μπουμπουλίνας 34-36, Πάτρα 26222
+30 69 70 118 706
+30 2611 810 427
info@ikeppatras.gr

Πηγή: ΑΣΕΠ