ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ – 1.213 ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ | ΑΣΕΠ 1Κ/2024

In Τελευταία νέα by ΙΚΕΠ Πάτρας

Την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων διακοσίων δεκατριών (1.213) θέσεων μόνιμου προσωπικού στη Δημοτική Αστυνομία ανακοίνωσε ο ΑΣΕΠ μέσω της νέας προκήρυξης που εξέδωσε (1Κ/2024).

Το προσωπικό που ζητείται είναι Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).

Τα απαραίτητα προσόντα

  • Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι.
  • ή απολυτήριος τίτλος οποιουδήποτε τύπου Λυκείου
  • Γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου
  • Καλή τουλάχιστον γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής γλώσσας
  • Κατοχή άδειας οδήγησης αυτοκινήτου Β’ κατηγορίας ή δίκυκλης μηχανής,πενήντα (50) τουλάχιστον κυβικών εκατοστών

Οι προϋποθέσεις για τους υποψήφιους

  • Να είναι Έλληνες πολίτες ή ομογενείς
  • Να έχουν γεννηθεί από το έτος 1989 έως και το έτος 2004
  • Να έχουν ανάστημα, χωρίς υποδήματα, τουλάχιστον ένα μέτρο και εξήντα τρία εκατοστά (1,63) οι γυναίκες και ένα μέτρο και εβδομήντα εκατοστά (1,70) οι άνδρες
  • Οι άνδρες κατά το χρόνο διορισμού πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές
  • Να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει την Πέμπτη 7 Μαρτίου 2024 στις 08:00 και λήγει την Τρίτη 26 Μαρτίου 2024 στις 14:00.

Κλείστε σήμερα ένα ραντεβού στο Ιδιωτικό ΚΕΠ Πάτρας για να ενημερωθείτε και να κάνετε την αίτησή σας εύκολα και υπεύθυνα!

Για περισσότερες πληροφορίες:
Οδός Μπουμπουλίνας 34-36, Πάτρα 26222
+30 69 70 118 706
+30 2611 810 427
info@ikeppatras.gr