Ιδιωτικό ΚΕΠ Πάτρας - Υπηρεσίες • Ενημέρωση για το νέο σύστημα
 • Υποβολή αίτησης
 • Παραλαβή αποφάσεων

Περισσότερα


 • Ενημέρωση
 • Σχεδιασμός πρότασης
 • Επικοινωνία με φορεις

Περισσότερα


 • Έκδοση, ανανέωση, επανέκδοση
 • Μετακλήσεις πολιτών
 • Πολιτογράφηση, κτήση ιθαγενειας

Περισσότερα


 • Έλεγχος κατοχύρωσης δικαιώματος
 • Καταμέτρηση ενσήμων
 • Συγκέντρωση δικαιολογητικών

Περισσότερα


 • Φορολογικές δηλώσεις
 • Ρύθμιση χρέους εφορίας
 • Φορολογική ενημερότητα

Περισσότερα


 • Κατάθεση πινακίδων
 • Απόσυρση
 • Επανακυκλοφόρηση

Περισσότερα


 • Προθεσμίες
 • Δόσεις & πληρωμές
 • Παράβολα & κόστος

Περισσότερα


 • Εγγραφή μελών
 • Αιτήσεις
 • Ενστάσεις

Περισσότερα


 • Έκδοση Κλειδάριθμου
 • Κάρτα ανεργίας
 • Αιτήσεις προγραμμάτων

Περισσότερα


 • Οικογενειακής κατάστασης
 • Ιθαγένειας
 • Βεβαιώσεις

Περισσότερα


 • Πληρωμές λογαριασμών
 • Διακανονισμοί
 • ΔΕΗ Κοινωνικό τιμολόγιο

Περισσότερα


 • Έκδοση Κλειδάριθμου.
 • Ασφαλιστική ενημερότητα.
 • Δικαιολογητικά.

Περισσότερα


 • Πυρανίχνευσης
 • Πυρασφάλειας
 • Εργαστηρίων τροφίμων

Περισσότερα


 • Πωλήσεις - Αγορές
 • Ενοικιάσεις οικοπέδων
 • Εύρεση κατοικίας

Περισσότερα


 • Διαχείριση δανείου
 • Αγορά παράβολων
 • Πληρωμές

Περισσότερα