Κ.Κ.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΟΧ 1/2022 – 34 ΘΕΣΕΙΣ

In Τελευταία νέα by ΙΚΕΠ Πάτρας

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ανακοίνωσε την προκήρυξη ΣΟΧ 1/2022, βάσει της οποίας προχωρά στην πρόσληψη συνολικά τριάντα τεσσάρων (34) ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.

Το προσωπικό που ζητείται είναι Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) και Υποχρεωτικής (ΥΕ) Εκπαίδευσης, ενώ οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν θα υπογράψουν σύμβαση διάρκειας ενός (1) έτους.

Θέσεις και ειδικότητες

Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση ( ΠΕ ) – Θέσεις δύο (2)
 • ΠΕ Ψυχολόγων – Θέση μία (1).
 • ΠΕ Διοικητικού – Θέση μία (1).
Τεχνολογική Εκπαίδευση (ΤΕ) – Θέσεις τρείς (3)
 • ΤΕ Διοικητικού – Θέση μία (1).
 • ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών – Θέση μία (1).
 • ΤΕ Φυσικοθεραπείας – Θέση μία (1).
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Δ.Ε) – Θέσεις είκοσι πέντε (25)
 • ΔΕ Κοινωνικών Φροντιστών/Επιμελητών Πρόνοιας – Θέσεις οκτώ (8).
 • ΔΕ Νοσοκόμων – Θέσεις δέκα τέσσερις (14).
 • ΔΕ Οδηγοί – Θέσεις τρείς (3).
Υποχρεωτική Εκπαίδευση (Υ.Ε.) – Θέσεις τέσσερις (4)
 • ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας – Θέσεις τέσσερις (4).

Οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Κριτήρια μοριοδότησης

 • Χρόνος ανεργίας.
 • Πολυτεκνία.
 • Τριτεκνία.
 • Μονογονεϊκή οικογένεια.
 • Ανήλικα τέκνα.
 • Εμπειρία.
 • Αναπηρία υποψηφίου / ανήλικου τέκνου.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και δικαιολογητικών έχει ξεκινήσει και λήγει την Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022.

Κλείστε σήμερα ένα ραντεβού στο Ιδιωτικό ΚΕΠ Πάτρας για να ενημερωθείτε και να αναλάβουμε την αίτησή σας, εύκολα και υπεύθυνα!

Για περισσότερες πληροφορίες:
Οδός Μπουμπουλίνας 34-36, Πάτρα 26222
+30 69 70 118 706
+30 2611 810 427
info@ikeppatras.gr