ΚΟΔΗΠ ΣΟΧ 2/2022 – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

In Τελευταία νέα by ΙΚΕΠ Πάτρας

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων στο ΝΠ∆∆ «Κοινωνικός Οργανισμός ∆ήµου Πατρέων», που εδρεύει στην Πάτρα, ανακοίνωσε ο φορέας.

Μέσω της νέας προκήρυξης ΣΟΧ 2/2022 που εξέδωσε ο Κ.Ο.ΔΗ.Π, ζητείται προσωπικό Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και συγκεκριμένα ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων.

Οι υποψήφιοι/ες της ειδικότητας πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών, ενώ όσοι τελικά επιλεχθούν, θα υπογράψουν σύμβαση έως και 31/07/2023.

Να τονιστεί πως οι επιλεγέντες/είσες οφείλουν να προσκομίσουν κατά την πρόσληψη στον Φορέα πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα µε την υπ’ αριθµ. Υ1α/Γ.Π.οικ.76785 (ΦΕΚ 3758/τ. Β΄/25-10-2017) Υπουργική Απόφαση.

Κριτήρια μοριοδότησης

 • Χρόνος Ανεργίας.
 • Πολυτεκνία.
 • Τριτεκνία.
 • Μονογονεϊκή Οικογένεια.
 • Ανήλικα Τέκνα.
 • Βαθμός Τίτλου Σπουδών.
 • Διδακτορικό / Μεταπτυχιακό / Δεύτερος Τίτλος Σπουδών.
 • Εμπειρία.
 • Αναπηρία υποψηφίου / συγγενικού προσώπου.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 25/10/2022 έως και 03/11/2022, με τους εξής τρόπους:

 • Είτε αυτοπροσώπως.
 • Είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του θεωρημένη από δημόσια αρχή.
 • Είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

Κλείστε σήμερα ένα ραντεβού στο Ιδιωτικό ΚΕΠ Πάτρας για να ενημερωθείτε και να αναλάβουμε την αίτησή σας, εύκολα και υπεύθυνα!

Για περισσότερες πληροφορίες:
Οδός Μπουμπουλίνας 34-36, Πάτρα 26222
+30 69 70 118 706
+30 2611 810 427
info@ikeppatras.gr