ΣΤΑΣΥ ΑΕ

ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. 1/2023 – 38 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

In Τελευταία νέα by ΙΚΕΠ Πάτρας

Την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα οκτώ (38) συνολικά θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) στην εταιρεία Σταθερές Συγκοινωνίες Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.) που εδρεύει στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών, ανακοίνωσε ο φορέας.

Οι ειδικότητες

  • ΔΕ Λειτουργίας Σταθμάρχες – Τριάντα τρεις (33) Θέσεις.
  • ΔΕ Λειτουργίας Ελεγκτές κομίστρου – Τρεις (3) Θέσεις.
  • ΔΕ Λειτουργίας Εκδότες κομίστρου – Δύο (2) Θέσεις.

Τα απαιτούμενα προσόντα

  • Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
  • Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
  • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Να τονιστεί πως, οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να έχουν γεννηθεί έως και το έτος 2002, καθώς επίσης οι άνδρες κατά το χρόνο πρόσληψης πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

Η προθεσμία υποβολής της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αρχίζει την Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023 και λήγει την Δευτέρα 6 Μαρτίου 2023.

Κλείστε σήμερα ένα ραντεβού στο Ιδιωτικό ΚΕΠ Πάτρας για να ενημερωθείτε και να αναλάβουμε την αίτησή σας, εύκολα και υπεύθυνα!

Για περισσότερες πληροφορίες:
Οδός Μπουμπουλίνας 34-36, Πάτρα 26222
+30 69 70 118 706
+30 2611 810 427
info@ikeppatras.gr